Loading…

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület

Székhelye és postai címe:  8261 Badacsony, Park utca 14.
Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék
Cégjegyzékszáma:  19-020002038
Adószáma:  18934401-1-19
E-mail címe:  badacsonytomaj@tourinform.hu
Honlapjának címe: www.badacsony.com
Telefonos ügyfélszolgálat:  06 87 531 013
Ügyfélszolgálat e-mail címe:  badacsonytomaj@tourinform.hu
Panaszkezelés (jegyvásárlás technikai panasz): support@chrome.hu                   

Tárhely szolgáltató neve: Balaton Elektronika Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elősorban saját rendezvényeire és programjaira szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3.  A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

4. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 

6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

7. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásokról a https://badacsony.city-pay.hu/ oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

Adattovábbítási nyilatkozat

A "Rendelés leadása" gombra kattintva tudomásul veszem, hogy a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület, címe: 8261 Badacsony, Park utca 14., adatkezelő által a  https://badacsony.city-pay.hu/  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok]

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


 II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a)      A szolgáltatás, vagyis a Belépőjegy lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendszerben a Belépőjegy adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.

b)      A szolgáltató neve az I. pontban található.

c)      A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató saját nevében jár el. A Szolgáltató neve és postai címe a Rendszerben a Szolgáltató leírásánál megtalálható.

d)      A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a vásárlás során felmerülő technikai panaszait a Szolgáltatóhoz címezheti.

e)      A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési és kényelmi költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f)       A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g)      A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h)      A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukba foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési vagy kényelmi költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési vagy kényelmi költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A belépőjegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i)       A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

j)       A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Belépőjegy felhasználásig tart.

k)      A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

l)       A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

m)    Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

n)      Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

o)      A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák  mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság) info@bekeltetesveszprem.hu, http://www.bekeltetesveszprem.hu/

 

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület láblécében.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" vagy "Megrendelés" gombra. Ezt követően a fizetés a fizetési szolgáltató, az OTP Simple felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

6. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló bármikor megtilthatja.

7. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott Strandnak.

8. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


IV. Az internetes jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menete:

a.      A Vásárlónak a https://badacsony.city-pay.hu/ weboldalon lehetősége van megkeresni és kiválasztani a megrendelni kívánt Strand belépőjegy(eket). A kiválasztott Belépőjegyhez tartozó leírásban tekintheti meg a Vásárló a Belépőjegy leírását, a hozzá tartozó elérhetőségeket, esetleges nyitva tartást. A kiválasztott belépőjegynél van lehetősége a Vásárlónak a megrendelni kívánt jegy mennyiségének megadására. A weboldalon megjelölt árak a megrendelés leadásának időpontjában érvényes listaárak, amelyek bruttó árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák, az elektronikus vásárlás kényelmi díja külön listázásra kerül.

b.      Szállítási költség nem merül fel, kizárólag elektronikusan kerül kézbesítésre a vásárolt belépőjegy.

c.      A Belépőjegy kiválasztását és a megrendelni kívánt mennyiség megadását követően a „Kosárba” gomb megnyomásával kerül a termék a virtuális bevásárlókosárba. A bevásárlókosár ikonra kattintva ellenőrizheti a Vásárló a kiválasztott terméke(ke)t, azok mennyiségét és a fizetendő végösszeget. A Vásárlónak lehetősége van a megrendelés véglegesítése előtt esetleges módosítások elvégzésére.

d.      Amennyiben a Vásárló a kosár tartalmát megfelelőnek találja, megrendelését véglegesítheti. A „Tovább” gombra kattintást követően megjelenő lapon van lehetősége Vásárlónak megadni a megrendeléshez szükséges adatokat attól függően, hogy a Vásárló korábban regisztrált-e az oldalra.

e.      A regisztrációs adatlap a főoldalon található "Regisztráció" szövegre kattintva érhető el, ahol a következő adatokat kell megadni: e-mail cím és jelszó a bejelentkezéshez. A regisztrációhoz az Adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása és a "Regisztráció” gomb lenyomása szükséges. A regisztráció megerősítését követően van lehetőség a fiókba bejelentkezni.

f.       A Vásárló köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Vásárló által hibásan megadott adatok következtében a Vásárlónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősséget.

g.      A regisztráció során megadott adatokhoz a belépést követően a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni vagy a Szolgáltatóval töröltetni. A sikeres regisztrációról a Vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Szolgáltatót.

h.      Amennyiben a Vásárló korábban regisztrált a weboldalra, a "Belépés” gombra kattintva az e-mail cím és jelszó megadásával lehet továbblépni. Amennyiben a Vásárló még nem regisztrált, a „Belépés” gombra történő kattintás helyett lehetősége van az aktuális oldalon a kapcsolattartáshoz szükséges és számlázási adatokat megadni, így különösen az e-mail címet a szállítási és a számlázási adatokat: név, ország, irányítószám, város vagy település, cím, telefonszám.

i.       A vásárlási adatok megadását illetve a regisztrációt követően a "Tovább" gombra történő kattintással érhető el a megadott adatok (vásárolni kívánt jegyek, vásárlási adatok) ellenőrző oldala. Amennyiben az adatok megfelelőek a "Vásárlási feltételek, az adattovábbítási nyilatkozat elfogadását követően (jelölőnégyzet bejelölése) a "Rendelés leadása" gombra kattintással a rendszer automatikusan az OTP Simple oldalára irányítja a vásárlót, ahol elvégezhető az elektronikus fizetés a bankkártya adatok megadását követően.

j.       Az eredményes fizetésről a rendszer elektronikus üzentet küld a belépőjeggyel és számlával a vásárláskor megadott e-mail címre.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (support@chrome.hu), megjelölve a vásárláskor megadott név, e-mail cím és vásárolt jegyek (Belépőjegy) adatokat.


V. Fizetési feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére az OTP Simple rendszerén keresztül kerül sor.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.  

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (Balaton Elektronika Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) őrzi meg.

8. A Szolgáltató a vásárlásról számlát küld a Vásárlónak PDF fájl formátumban.  A Szolgáltató a számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, állítja ki (A számlázási rendszer üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. adószám: 13421739-2-41).  A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy képes PDF formátumú számla befogadására, illetve adatai átadásához hozzájárul a számlázási rendszer üzemeltetője részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 7 nap még nem telt el.

 

VI. jegytípusok; elektronikus jegy és nyomtatott jegy

1. Jegytípusok:

        nyomtatott jegy. A vásárlást követően a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre. Az email tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes adatait és egy elektronikus jegyet. Ezt a Vásárlónak ki kell nyomtatnia és a rendezvényre/programra való belépéskor be kell mutatnia

        elektronikus jegy. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza az e-jegyet. Az e-jegy egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-jegyen lévő számsor és qr kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot/QR kódot a rendezvény/program helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Ehhez okostelefonján digitális formátumban szükséges felmutatnia e-jegyét

  

VII. Elállási és felmondási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elektronikusan vásárolt jegyek visszaváltására nincs mód.

 

VIII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Belépőjegyekről beérkezett információkat eljuttassa az érdéklődőkhöz.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


IX. A Belépőjegyre vonatkozó szabályok

1. A Belépőjegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

2. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

3. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

4. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

5. A rendezvényt/programot Vásárló csak a saját felelősségére látogathatja. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény/program még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.


X. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

XI. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

 

XII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.